دانلود فایل های word مقاله آسيب شناسي مشکلات مدارس چند فرهنگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله آسيب شناسي مشکلات مدارس چند فرهنگي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :18

مقدمه وهدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر، شناسایی مشکلات و معضلات موجود در مدارس چند فرهنگی شهرستان شهریار از دیدگاه معلمان شاغل در این مدارس است. لذا با بررسی نظرات معلمان به آسیب شناسی و مشکلات آموزشی و تربیتی مدارس چند فرهنگی پرداخته است. روش پژوهش: روش انجام تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است که به صورت کیفی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه هدف، معلمان مدارس مقطع ابتدایی است که به صورت تصادفی از میان تمامی معلمان انتخاب گردیده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، که از طریق مصاحبه گردآوری شده است از آمار توصیفی استفاده گردیده است. یافته‌های پژوهش: یافته‌های این پژوهش حاکی از ارائه راه حل‌هایی برای مشکلات آموزشی مانند: ارائه خدمات مشاوره‌ای به دانش آموزان جندفرهنگی برای مقابله با احساس خجالت و کمرویی، اهمیت دادن به فرهنگ‌های مختلف در متون کتاب‌های درسی، مشارکت دانش آموزان درفعالیت‌های گروهی، پایین آوردن جمعیت کلاس‌ها دراین مناطق، تعامل بیشتر با خانواده‌ها به منظور شناخت بیشتر وارائه مشاوره به آنها وهمچنین ارائه راه حل‌هایی برای مشکلات تربیتی مانند: عدم تبعیض وتوجه خاص به فرهنگ ها، تاکید بیشتر برنقاط مشترک فرهنگ‌ها وتشکیل گروه‌های آموزشی با دانش آموزان فرهنگ‌های مختلف توسط معلمان می‌باشد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از تحقیق حاکی از شناسایی مجموعه‌ای از آسیب‌های آموزشی مانند: مشکلات یادگیری به دلیل دو زبانه بودن و لهجه دار بودن، عدم تناسب محتوای آموزشی با فرهنگ‌های موجود، عدم آشنایی معلمان با فرهنگهای مختلف، و آسیب‌های تربیتی مانند: انجام مراسم رسمی که بیشتر در راستای فرهنگ گروه اکثریت است، احساس خود کم بینی و اعتماد به نفس پایین در دانش آموزان دو زبانه است.

لینک کمکی