دانلود فایل های word مقاله بررسي و ارزيابي راهبردهاي کارآفريني فرهنگي (موسسه هاي فرهنگي و هنري کشور) و ارائه مدل مطلوب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي و ارزيابي راهبردهاي کارآفريني فرهنگي (موسسه هاي فرهنگي و هنري کشور) و ارائه مدل مطلوب :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :29

این پژوهش با هدف شناسایی مولف ههای ارزیابی راهبردهای کارافرینی فرهنگی و تعیین تاثیر گذارترین مولف هها در اجرای این راهبردها و ارائه یک مدل مناسب برای موسس ههای فرهنگی و هنری با استفاده از پرسشنامه و به روش توصیفی از نوع موردی- زمینه ای، روش شناسی مبتنی بر واریانس به روش حداقل مربعات جزیی و روش آنتروپی شانون انجام شده است. در این پژوهش کاربردی، پژوهشگر ابتدا با تعاریفی از کارآفرینی فرهنگی و راهبری کارآفرینی فرهنگی به اهمیت نقش ارزیابی راهبردهای کارافرینی فرهنگی در جهت توسعه فعالیت های موسسه های فرهنگی و هنری غیر انتفاعی پرداخته است. برای تعیین فرضیه های پژوهش، علاوه بر مطالعه پیشینه پژوهش پروژه ای با شرکت 40 مدیر موسسه های کارآفرینی فرهنگی انجام شد و نتایج این پژوهش حاکی از آن است که عوامل محیط داخلی بیش از عوامل محیط بیرونی در فرآیند ارزیابی استراتژی اهمیت دارند. در این فرآیند به عواملی نظیر امکان پذیری، ثبات رویه، مزیت رقابتی و سازگاری با عوامل محیطی به عنوان نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدهای محیطی توجه شده است.

لینک کمکی