دانلود فایل های word مقاله تعيين سطح کارآفريني فردي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي (مطالعه موردي: دانشجويان تحصيلات تکميلي رشته مديريت فرهنگي واحد علوم وتحقيقات)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله تعيين سطح کارآفريني فردي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي (مطالعه موردي: دانشجويان تحصيلات تکميلي رشته مديريت فرهنگي واحد علوم وتحقيقات) :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :21

کارآفرینی شامل جستجوی فرصت و سپس جستجوی منابع مورد نیاز است . بنابراین سطح ناکافی فعالیت کار آفرینانه اغلب انعکاس دهنده عرضه ناکافی فرصتهای مشاهده شده بوسیله اعضای سازمان است . سازمانهایی که امید به رشد دارند باید بفهمند که چطور فرص تها ظهور و بروز پیدا می کنند. با توجه به اهمیت کارآفرینی فردی، در این پژوهش که از نوع کاربردی بوده و بصورت پرسشنامه ای اجرا گردیده و جامعه آماری آن شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی مدیریت فرهنگی می باشد، سعی در شناسایی سطح مؤلفه های اصلی کارآفرینی فردی یعنی : مؤلفه های خطرپذیری، نیاز به توفیق، برخورداری از مرکز کنترل درونی، گرایش به خلاقیت، نیاز به استقلال، تحمل ابهام، آینده نگری و توان مذاکره در دانشجویان مدیریت فرهنگی گردیده و به آزمون گذاشته شده است. با توجه به سوالات پژوه ش سطح کارآفرینی فردی در میان دانشجویان مدیریت فرهنگی خوب ارزیابی شده است که تا سطح مطلوب فاصله فراوانی دارد . اما از مهمترین یافته های پژوهش اینکه : بین مؤلفه های خطرپذیری، نیاز به استقلال و تحمل ابهام با جنسیت رابطه معکوس در بین مردان و زنان وجود دارد . بین مؤلفه های خطرپذیری و نیاز به توفیق و سن ارتباط معکوس وجود دارد . یعنی با افزایش سن دانشجویان سطح این مؤلف ه ها کاهش می یابد. بین مؤلفه های برخورداری از مرکز کنترل درونی، تحمل ابهام و توان مذاکره و سن ارتباط مسقیم وجود دارد و بین مؤلفه گرایش به خلاقیت و سن ارتیاط معنی داری یافت نشد.

لینک کمکی