دانلود فایل های word مقاله بررسي رابطه فرهنگ‌سازماني آموزش و پرورش با رشد اجتماعي پايش موردي دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي رابطه فرهنگ‌سازماني آموزش و پرورش با رشد اجتماعي پايش موردي دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر تهران :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :26

مقدمه و هدف پژوهش: هدف نوشتار حاضر شناسایی نقش فرهنگ‌سازمانی در اثربخشی اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌هاست. روش پژوهش: پژوهش از نظر هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. نمونه آماری از بین هشت مرکز پژوهشی دینی استان قم و از پژوهشگران و اعضاء هیئت‌علمی آنها به تعداد 200 نفر انتخاب شده است. روایی ابزار تحقیق (پرسشنامه) از طریق روایی محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 90% محاسبه گردید. یافته‌ها: 60 درصد، فرهنگ‌سازمانی را متوسط به بالا و 56 درصد، اخلاق حرفه‌ای را زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کرده‌اند. بین فرهنگ‌سازمانی و کیفیت اخلاق حرفه‌ای همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود داشته است. بین پایگاه اجتماعی و کیفیت اخلاق حرفه‌ای همبستگی معنی‌داری وجود ندارد. طبق نتایج رگرسیون، متغیر «فرهنگ‌سازمانی» به میزان 47% بر کیفیت اخلاق حرفه‌ای تأثیر داشته است. نتیجه‌گیری: فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر خدا ناظری و توکل به خداوند، منجر به تقویت روحیه مقاومت شده، علقه به کار و سازمان را تقویت نموده، روحیه تیمی تقویت شده و در نهایت منجر به پذیرش ارزش‌ها و هنجارها از سوی افراد شده و کیفیت اخلاق حرفه‌ای افزایش می‌یابد.

لینک کمکی