دانلود فایل های word مقاله تأثير فرهنگ سازماني بر گرايش کارآفرينانه سازمان (مورد مطالعه: شرکت خودروسازي زامياد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله تأثير فرهنگ سازماني بر گرايش کارآفرينانه سازمان (مورد مطالعه: شرکت خودروسازي زامياد) :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :26

مقدمه و هدف پژوهش: شناسایی عواملی که بر گرایش کارآفرینانه­ی سازمان موثر هستند و بررسی تأثیر این عوامل ضروری است. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر گرایش کارآفرینانه سازمان در شرکت خودروسازی زامیاد است. روش پژوهش: روش این تحقیق بر مبنای هدف از نوع کاربردی، بر مبنای نحوه گردآوری داده­ها از نوع توصیفی پیمایشی و بر مبنای نوع داده­های استفاده شده از نوع کمی می­باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارشناسان شرکت خودروسازی زامیاد (180) نفر است. آزمون­های رگرسیون خطی ساده و رگرسیون چندگانه برای آزمودن فرضیه­ها استفاده گشت. همچنین مفروضات آزمون رگرسیون نیز توسط آزمون دوربین-واتسون لحاظ گشت. یافته‌ها: با تأیید فرضیه­های پژوهش یافته­های زیر حاصل گشت: 1) فرهنگ سازمانی بر گرایش کارآفرینانه کارشناسان شرکت خودروسازی زامیاد تأثیر مثبت و معناداری دارد. 2) میزان انطباق پذیر بودن سازمان بر گرایش کارآفرینانه کارشناسان شاغل در شرکت زامیاد تأثیر مثبت دارد. 3) میزان درگیر شدن کارشناسان شرکت زامیاد در کارشان بر گرایش کارآفرینانه­ی آنها تأثیر مثبت و معناداری دارد. 4) رسالت سازمان بر گرایش کارآفرینانه­ی کارشناسان شرکت زامیاد تأثیر مثبت و معناداری دارد. 5) میزان پایداری کارشناسان شرکت زامیاد بر گرایش کارآفرینانه­ی آن‌ها تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: برای ایجاد گرایش کارآفرینانه در افراد یک سازمان باید روی فرهنگ آن سازمان تمرکز کرد و در جهت هماهنگی ارزش­ها و هنجارهای افراد با هنجارها و ارز­ش­های سازمان قدم برداشت. در این راستا تمامی ابعاد فرهنگ سازمانی (شامل انطباق پذیری، درگیر شدن در کار، رسالت سازمان و پایداری کارکنان) بر گرایش کارآفرینانه سازمان موثر هستند.

لینک کمکی