دانلود فایل های word مقاله ررسي ميزان تأثير هوش هيجاني بر نشاط سرمايه انساني با مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي قزوين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله ررسي ميزان تأثير هوش هيجاني بر نشاط سرمايه انساني با مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي قزوين :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :28

مقدمه و هدف پژوهش: موضوع این پژوهش بررسی میزان رابطه هوش هیجانی و نشاط با مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران و قزوین است که ضمن تشریح ادبیات، نظریه‌ها و تعاریف مختلف صاحب‌نظران از هوش هیجانی، به‌عنوان متغیر مستقل و نشاط، به‌عنوان متغیر وابسته تلاش شده است تا به این سؤال پاسخ داده شود که «هوش هیجانی تا چه حدی بر افزایش نشاط بین دانشجویان دانشگاه آزاد تهران و قزوین تأثیرگذار است؟» روش پژوهش: برای سنجش نشاط از مدل راجر مارتین و برای هوش هیجانی از مدل دنیل گلمن استفاده شد. طبق طرح تحقیق و معیارهای اندازه‌گیری شاخص‌ها، پرسشنامه‌ای با شصت سؤال طراحی گردید. سپس با روش نمونه‌گیری کوکران، پرسشنامه محقق ساخته بین 347 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران و دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، توزیع گردید. پایایی داده‌ها با ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن‌ها با تحلیل عاملی تأییدی سنجیده شد. پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها، با آزمون ضریب رگرسیون به آزمون فرضیات پرداخته شد. یافته‌های پژوهش: یافته‌های این تحقیق حاکی از آن است که هوش هیجانی بالای افراد با امنیت در فرضیه جانبی سوم، قوت بیشتری دارد، سپس به ترتیب با سلامت، هویت و ارزش فرد رابطه معناداری دارد؛ اما بین هوش هیجانی و ثروت رابطه معناداری مشاهده نشد که علیرغم تأیید معناداری آن در ادبیات پژوهش، دلیل اصلی آن می‌تواند تفاوت متغیر ثروت به‌عنوان سرمایه مادی و ملموس با دیگر متغیرها باشد که جزو سرمایه‌های ناملموس هستند و ایجاد رابطه بین این دو بین پرسش شونده‌ها جاری نبوده است. نتیجه‌گیری: در این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که هوش هیجانی در افزایش نشاط تأثیر معنادار مثبتی داشته است و می‌توان هوش هیجانی سرمایه‌های انسانی را با آموزش، بهبود و توسعه داد و از این طریق نشاط بیشتری به وجود آورد. نشاط، این عامل معجزه گر با تأثیر ژرف و عمیقی که بر ساختار مغز افراد برجای می‌گذارد، آنان را به‌سوی کامیابی و سلامت سوق داده و جامعه بانشاط، جامعه دانشگر و موفق را می‌سازد.

لینک کمکی