دانلود فایل های word مقاله اندازه گيري سرمايه اجتماعي درميان مديران و کارشناسان بخ شهاي فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با استفاده از مدل هاي رياضي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله اندازه گيري سرمايه اجتماعي درميان مديران و کارشناسان بخ شهاي فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با استفاده از مدل هاي رياضي :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :24

در این مقاله در راستای اندازه گیری سرمایه اجتماعی در میان مدیران و کارشناسان بخش های فرهنگی و زارتفرهنگ و ارشاد اسلامی ، نخست مفهوم سرمایه اجتماعی ارائه گردیده و سپس با اشاره به اهمیت شناخت سرمایهاجتماعی، به رویکرد های نظری برای تحلیل سرمایه اجتماع ی می پردازد . در ادامه ضمن معرفی شاخص هایاندازه گیری سرمایه اجتماعی به توصیف پژوهش، اهداف و سوالات آن پرداخته و نتایج مربوط به تجزیه و تحلیلداده های حاصل از پرسشنامه های توزیع شده در م یان مدیران و کارشناسان، تشریح م ی شود. بر اساس نتایج حاصله،اوزان ابعاد و مولف ه های سرمایه اج تماعی در مدیران و کارشناسان بخش های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیمشخص شده و نهایتا اندازه سرمایه اجتماعی در مدیران و کارشناسان تعیین گردیده است.

لینک کمکی