دانلود فایل های word مقاله تعيين سطح سرمايه‌اجتماعي مديران آموزش عالي کشور بر مبناي الگوي دانشگاه هاروارد (نمونه موردي: مديران واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله تعيين سطح سرمايه‌اجتماعي مديران آموزش عالي کشور بر مبناي الگوي دانشگاه هاروارد (نمونه موردي: مديران واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي) :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :22

مقدمه و هدف پژوهش: در عصر حاضر مدیران برای توسعه، در عین حال که به سرمایه های اقتصادی، فیزیکی وانسانی توجه می نمایند، باید نظر خود را بیشتر به سرمایه اجتماعی معطوف نمایند، زیرا بدون این سرمایه استفاده ازدیگر سرمایه ها به طور بهینه انجام نخواهد شد. با توجه به اهمیت موضوع هدف این پژوهش، تعیین سطحسرمایه اجتماعی مدیران آموزش عالی کشور بر مبنای الگوی دانشگاه هاروارد می باشد.روش پژوهش: پژوهش ذیل از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی می باشد. جامعه آماری پژوهششامل کلیه مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی می باشند که با توجه به تعداد مدیران مذکور و با توجه به ضوابطنمونه گیری بر مبنای جدول مورگان تعداد 369 نفر از مدیران ارشد، پایه و میانی به عنوان نمونه مورد پژوهش براساس روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی انتخاب شدند.یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که سطح مولفه مشارکت سیاسی از مولفه های اصلی سرمایه اجتماعی در میانمدیران در رتبه نخست و رهبری مدنی در رتبه انتهایی قرار دارند.نتیجه گیری: مهمترین نتایج حاصل از اجرای این پژوهش عبارتند از: ضرورت افزایش سطح اعتماد در میانمدیران از طریق ایجاد شبکه های علمی و تخصصی مدیریت ،برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدتویژه مدیران جهت شناخت اهمیت سرمایه اجتماعی، گذر از حسابداری سنتی و توجه به حسابداری جدید درجهت تعیین میزان سرمایه های مادی و معنوی دانشگاهها، به کارگیری شیوه های جدید تشویق و تنبیه و ارتقایجایگاه سازمانی با تدوین شاخص های جدید عملکردی بر مبنای میزان افزایش سطح سرمایه اجتماعی.

لینک کمکی