دانلود فایل های word مقاله بررسي سب کهاي مديريتي موجود در مراکز فرهنگي (مجتمع هاي فرهنگي و هنري/ فرهنگسراها و کتابخانه ها) تابعه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان لرستان و ارائه الگوي مناسب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي سب کهاي مديريتي موجود در مراکز فرهنگي (مجتمع هاي فرهنگي و هنري/ فرهنگسراها و کتابخانه ها) تابعه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان لرستان و ارائه الگوي مناسب :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :16

پژوهش حاضر با هدف بررسی سبک های مد یریتی موجود در مراکز فرهنگی و ارائه الگوی مناسب براساسشاخص های فرهنگی انجام گردیده است . جامعه آماری این تحقیق م دیران مراکز فرهنگی تابعه اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی استان لرستان می باشند که در مجموع 35 نفر هستند . و با توجه به محدود بودن اعضاء جامعه مذکور نمونه گیریصورت نگرفت و همه ی آنها مورد بررسی قرار گرفتند . ابزار سنجش شامل دو بخش بود که بخش اول به بررسی سبکمدیریت (پرسشنامه باردنز و متزکاس ) و بخش دوم به سنجش میزان شاخص های فرهنگی (پرسشنامه دورفمن و هاول )می پرداخت. پس از جمع آوری و تجزیه وتحلیل داده ها مشخص گردید که سبک مدیریتی موجود از نوع استبدادی خیرخواهانه( 2 S)می باشد و مدیران مذکور از نظر شاخص های فرهنگی مرد سالار/ جمع گر ا/ با فاصله قدرت تقریبامتعادل و دارای پرهیز از ابهام بالا هستند . در ضمن با توجه به میزان شاخص های فرهنگی سبک مطلوب مدیریت بر ایمراکز فرهنگی چیزی بین سیستم های استبدادی خیرخواهانه(S2) و مشورتی(S3)می باشد

لینک کمکی