دانلود فایل های word مقاله بررسي عوامل فرهنگي ـ اجتماعي موثر برفرهنگ کارآفريني (مطالعه موردي زنان کارآفرين تهران و حومه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي عوامل فرهنگي ـ اجتماعي موثر برفرهنگ کارآفريني (مطالعه موردي زنان کارآفرين تهران و حومه) :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :34

هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل فرهنگی ـ اجتماعی موثر برفرهنگ کارآفرینی زنان می‌باشد. نمونه پژوهش شامل 150 نفر از زنان کارآفرین تهران و کرج می‌باشد که بصورت سرشماری انتخاب شده‌اند. و در پژوهش حاضر از روش پیمایشی و اسنادی استفاده شده و جمع آوری اطلاعات از طریق ابزار‌های فیش برداری و پرسشنامه انجام گرفته است که اطلاعات مربوطه از واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی که زنان کار‌آفرین تاسیس نموده بودند با بهره گیری از پرسشنامه کتبی و با روش نمونه‌گیری سیستماتیک جمع آوری گردیده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات در چهار بخش توصیفی، آزمون فرضیات، تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون چند متغیره انجام گرفته شده است. در این پژوهش برای آزمون فرضیات از شاخص آماری کای اسکور استفاده شده است که فرضیات مطرح شده مورد تایید قرار گرفته‌اند، به بیان دیگر عوامل محیطی میان عوامل فردی (انگیزه‌ها و اهداف، سرمایه انسانی ) عوامل محیطی (عوامل فرهنگی ـ اجتماعی، اقتصادی) و عوامل شبکه‌ای (شبکه اولیه) با شاخصهای توسعه کارآفرینی رابطه وجود دارد همچنین تحلیل رگرسیون شاخصهای توسعه کارآفرینی با متغیر‌های مستقل مبین این واقعیت است که از میان متغیر‌های مستقل پژوهش به ترتیب متغیر‌های عوامل فردی- شخصیتی و عوامل شبکه ای و عوامل فرهنگی وارد معادله شده‌اند که عوامل محیطی از اهمیت بالایی برخوردار است.

لینک کمکی