دانلود فایل های word مقاله بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي سازماني و رفتار شهروندي سازماني در سازمان‌هاي فرهنگي استان گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي سازماني و رفتار شهروندي سازماني در سازمان‌هاي فرهنگي استان گيلان :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :26

مقدمه و هدف پژوهش: هدف از این پژوهش دانلود فایل های word مقاله بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي سازماني و رفتار شهروندي سازماني در سازمان‌هاي فرهنگي استان گيلان است. متغیر مستقل این تحقیق سرمایه اجتماعی است که بر اساس دیدگاه ناهاپیت و قوشال شامل ابعاد شناختی، ساختاری و ارتباطی می‌باشد. متغیر وابسته تحقیق، رفتار شهروندی سازمانی است که بر اساس مدل ارگان عبارتند از: وجدان کاری، نوع دوستی، آداب اجتماعی، جوانمردی و احترام و تکریم. روش پژوهش: روش تحقیق، پیمایش است و از پرسشنامه جهت جمع آوری داده‌ها استفاده شده است.حجم نمونه تحقیق حاضر 250 نفر از کارکنان سازمان‌های فرهنگی می‌باشد که به طور تصادفی انتخاب شده‌اند. یافته ها: نتایج بیانگر آن است که بین سرمایه اجتماعی سازمانی و ابعاد آن در سازمان‌های فرهنگی استان گیلان و رفتار شهروندی سازمانی، رابطه معنادار وجود دارد. همچنین تحلیل چندمتغیری نشان می‌دهد از بین ابعاد سرمایه اجتماعی سازمانی، بعد ارتباطی با رفتار شهروندی سازمانی، رابطه معناداری دارد. نتیجه گیری: سرمایه اجتماعی می‌تواند از طریق افزایش تمایل کارکنان برای فراتر رفتن از الزامات شغل رسمی شان، منافع فردی را در جهت منافع سازمان قرار دهد و علاقه وافر به فعالیت‌ها و فلسفه کلی سازمان، ایجاد کند. بنابراین، سرمایه اجتماعی سازمانی می‌تواند به ایجاد و تقویت رفتار شهروندی سازمانی، ‌در سازمان‌ها کمک نماید.

لینک کمکی