دانلود فایل های word مقاله رابطه هوش اجتماعي مديران، ذهنيت فلسفي آنان و سلامت سازماني مدارس در مقاطع تحصيلي سه‌گانه آموزش و پرورش شهرستان بناب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله رابطه هوش اجتماعي مديران، ذهنيت فلسفي آنان و سلامت سازماني مدارس در مقاطع تحصيلي سه‌گانه آموزش و پرورش شهرستان بناب :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :26

مقدمه و هدف پژوهش: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش اجتماعی مدیران، ذهنیت فلسفی آنان و سلامت سازمانی مدارس مقاطع سه‌گانه تحصیلی آموزش و پرورش شهرستان بناب می‌باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر روش، توصیفی- همبستگی، و از حیث هدف، کاربردی است و نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، از بین مدیران مدارس مقاطع سه‌گانه تحصیلی آموزش و پرورش شهرستان بناب انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از پرسشنامه‌های هوش اجتماعی سیلو را شامل 21 سوال، سلامت سازمانی پارسونز شامل 40 سوال و ذهنیت فلسفی اسمیت شامل 60 سوال، از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده گردیده است. یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها، نشان دهنده تایید رابطه هوش اجتماعی، بعد آگاهی اجتماعی و بعد مهارت‌های اجتماعی با سلامت سازمانی و رد سایر فرضیه‌ها می‌باشد. نتیجه‌گیری: بین میزان سلامت سازمانی مدارس دارای مدیران برخوردار از هوش اجتماعی، آگاهی اجتماعی و مهارت‌های اجتماعی (بالا، متوسط و پایین) در مدارس شهرستان بناب تفاوت معنی‌داری وجود دارد، ولی بین میزان سلامت سازمانی مدارس برخوردار از ذهنیت فلسفی و ابعاد آن تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

لینک کمکی