دانلود فایل های word مقاله بررسي شيوه مديريت موجود بر اساس ديدگاه عامليت و خادميت (مورد مطالعه- فرهنگسراهاي تابعه ي سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي شيوه مديريت موجود بر اساس ديدگاه عامليت و خادميت (مورد مطالعه- فرهنگسراهاي تابعه ي سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران) :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :17

در این مقاله در راستای پاسخ به این سئوال اساسی که آایا مدیران باید خود را وقف سازمان نمایند یا این که سازمانباید وقف مدیران شود، نخست دو شیوه رهبری عاملیت و خادمیت را تعریف و سپس مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر این دوشیوه بر اساس مدل تحلیلی تحقیق در ابعاد روانشناسی، ساختاری و فرهنگی تشریح می گردد. در ادامه با توجه به اینمطلب که این پژوهش در فرهنگسراهای تابعه ی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران صورت پذیرفته و نتایج حاصلاز پرسشنامه ها بر اساس فرضیه های تحقیق تجزیه و تحلیل گردیده و مشخص گردید که مدیران در جامعه ی مورد مطالعهاز لحاظ روانشناسی، ساختاری و فرهنگی تمایل به سبک عاملیت دارند

لینک کمکی