دانلود فایل های word مقاله نقش رسانه در ديپلماسي فرهنگي از ديدگاه اساتيد حوزه‌ ارتباطات، مديريت امور فرهنگي و علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله نقش رسانه در ديپلماسي فرهنگي از ديدگاه اساتيد حوزه‌ ارتباطات، مديريت امور فرهنگي و علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :33

مقدمه و هدف پژوهش: نقش رسانه به عنوان یک ابزار تأثیرگذار در افکار عمومی و فرهنگ جوامع را، نمی‌توان در پیشبرد اهداف دیپلماسی فرهنگی نادیده گرفت؛ لذا این پژوهش با هدف «شناسایی جایگاه و نقش رسانه در دیپلماسی فرهنگی» طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش: مطالعه حاضر توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد؛ ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن با روش صوری و اعتبار محتوا و پایایی آن با روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسی و مقدار آن 93/0 به دست آمد. جامعه آماری این پژوهش اساتید حوزه‌ی علوم ارتباطات، مدیریت امور فرهنگی و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات به تعداد 40 نفر بودند که همه آن‌ها از طریق روش سرشماری به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که رسانه در دیپلماسی فرهنگی و نیز در «تبادل فرهنگی، اشاعه فرهنگی و فرهنگ پذیری به عنوان مؤلفه‌های اصلی دیپلماسی فرهنگی» نقش مؤثری داشته است. نتیجه‌گیری: رسانه توانسته است در تبیین و ترویج ارزش‌های فرهنگی در سایر کشورها، در توسعه روابط فرهنگی بین‌المللی و در فراهم آوردن بستر و زمینه‌ای برای مطالعه آداب و رسوم و سنن فرهنگ‌ها نقشی عمده داشته باشد. رسانه با گسترش و توسعه روابط مردم با مردم در جهان می‌تواند باعث اتحاد و یکدلی افکار عمومی جوامع شود و نیز بستر و زمینه‌ای برای آگاه‌سازی نسبت به نقاط مثبت سایر فرهنگ‌ها و نقاط منفی فرهنگ خودی فراهم آورد.

لینک کمکی