دانلود فایل های word مقاله مديريت بحران در واحد‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله مديريت بحران در واحد‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :25

مقدمه و هدف پژوهش: امروزه مدیریت بحران یکی از شاخه‌های مهم دانش مدیریت بوده و در سطح بین المللی و در کشورهای توسعه یافته، مورد توجه خاص قرارگرفته تاجایی که به عنوان یکی از دروس دانشگاهی مطرح می‌باشد. گواه ‌این ادعا نقش مهم مدیریت بحران در سال‌های گذشته و در بحران‌های طبیعی و غیر طبیعی ‌این کشورهاست. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش ذیل شامل کلیه روسای واحدها و دانشکده‌ها، معاونین و مدیران گروه و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشند. که از طریق روش نمونه گیری طبقه‌ای ـ تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 479 نفر به عنوان نمونه مورد پژوهش انتخاب شده‌اند. یافته‌ها: نتایج حاصل از اجرای پژوهش نشان می‌دهد، از نظر مدیران و اساتید دانشگاهی: ابعاد فرهنگی ـ اجتماعی دارای کمترین اختلاف در وضع موجود و مطلوب می‌باشند و ابعاد سیاسی دارای بیشترین اهمیت و بیشترین انحراف از وضع موجود و مطلوب را دارا هستند. به بیان روشن‌تر مولفه سیاسی از نظر بحرانی بودن موقعیت آن در شرایط پیچیده‌تری نسبت به سه مولفه دیگر قرار دارد. نتیجه گیری: با اجرای ‌این پژوهش پیشنهادهای ذیل مطرح گردیده است: جذب و حمایت هیات ‌علمی توانمند، توجه به اثربخشی اعضای هیات علمی، برگزاری دوره‌های بازآموزی اعضای هیات علمی، گسترش ارتباط باصنعت و جامعه، برقراری ارتباط با ذینفعان داخلی و خارجی، ارایه خدمات مشاوره‌ای به جامعه، توجه به صلاحیت‌های تخصصی مدیران، گسترش مدیریت مشارکتی در دانشگاه، توجه به ارزشیابی مستمر کیفیت در دانشگاهها، توجه به مدیریت دانش و دانش آفرینی در دانشگاهها، حضور فعال مدیران و معاونین درفعالیت‌های دانشگاهی، جلب رضایتمندی جامعه دانشگاهی.

لینک کمکی