دانلود فایل های word مقاله بررسي و تبيين راهکارهاي نهادينه‌سازي وجدان کاري و فرهنگ خود کنترلي (مورد مطالعه: کارکنان واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي استان مازندران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي و تبيين راهکارهاي نهادينه‌سازي وجدان کاري و فرهنگ خود کنترلي (مورد مطالعه: کارکنان واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي استان مازندران) :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :27

مقدمه و هدف پژوهش: این پژوهش با هدف مشخص نمودن راهکارهای نهادینه سازی وجدان کاری و فرهنگ خود کنترلی در کارکنان واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران انجام شد. روش پژوهش: در یک جمع بندی کلی، تحقیق حاضر، یک تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی می‌باشد. همچنین از آنجایی که نتایج این تحقیق می‌تواند به طور عملی، مورد استفاده قرار گیرد، یک تحقیق مورد پژوهشی کاربردی می‌باشد. همچنین برای تجزیه تحلیل داده‌ها از ابزار آمار استنباطی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر به منظور انجام مطالعات میدانی شامل کلیه کارکنان واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی در استان مازندران (1600 نفر) می‌باشد. یافته‌ها: جهت تبیین راهکارهای نهادینه سازی وجدان کاری و فرهنگ خود کنترلی کارکنان واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران، تجزیه و تحلیل با استفاده از آزمون‌های مختلف نظیر آلفا، رگرسیون، همبستگی، فریدمن و دیگر آزمون‌های مورد نیاز با به ‌کارگیری نرم افزارهای کامپیوتری مانند SPSS و Excel انجام گردید. نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق حاضر با هدف تبیین راهکارهای فرهنگ خود کنترلی و وجدان کاری کارکنان واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران نشان می‌دهد که عوامل فرهنگی- اجتماعی، فردی- شخصیتی، خانوادگی- تربیتی بر نهادینه سازی فرهنگ خود کنترلی و وجدان کاری کارکنان تأثیرگذارند و مسئولان امر در سازمان باید به آن‌ها عنایت و توجه کافی را لحاظ کنند.

لینک کمکی