دانلود فایل های word مقاله ارزيابي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي بر اساس ويژگي‌هاي سازمان‌هاي يادگيرنده و ارايه راهبردهايي براي بهبود آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله ارزيابي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي بر اساس ويژگي‌هاي سازمان‌هاي يادگيرنده و ارايه راهبردهايي براي بهبود آن :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :26

مقدمه و هدف پژوهش: سازمان یادگیرنده یک آرمان است، آن یک مسیر و راه است، نه یک هدف و مقصد. مبنای سازمان یادگیرنده، ایده «یادگیری از طریق عمل» یا یادگیری تجربی است. ایده یادگیری از طریق عمل بر خلاف بسیاری از مفروضات فرهنگی درباره یادگیری بوده است. هدف این پژوهش دانلود فایل های word مقاله ارزيابي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي بر اساس ويژگي‌هاي سازمان‌هاي يادگيرنده و ارايه راهبردهايي براي بهبود آن است. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر روسای واحدها و دانشکده‌ها، معاونین و مدیران گروه و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشند که از طریق روش نمونه گیری طبقه‌ای ـ تصادفی تعداد 385 نفر انتخاب شدند. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد از نظر اعضای هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی مولفه‌های، یادگیری از تجارب درون سازمانی و یادگیری از تجارب بیرون سازمانی از مولفه‌های اصلی سازمان یادگیرنده در حد ضعیفی قرار دارد و از نظر مدیران دانشگاه مولفه‌های، توانایی حل مساله و یادگیری از تجارب درون سازمانی در حد ضعیفی قرار دارند. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت موضوع نتایج زیر در جهت تقویت مولفه‌های سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسلامی ارایه گردیده است: همگرایی در نگرشها و انگیزه‌های اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاهها، ایجاد فرصت و موقعیت مناسب برای همفکری و تبادل نظر اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاهها، حمایت‌های مالی ومعنوی کافی از فعالیت‌های پژوهشی در دانشگاه، ایجاد استراتژیها، نظام و ساختار معین برای فعالیتهای علمی و پژوهشی و استفاده از ملاکهای علمی و حرفه‌ای در انتخاب و یا انتصاب مدیران دانشگاهی.

لینک کمکی