دانلود فایل های word مقاله اندازه‌گيري سرمايه فرهنگي و مقايسه آن ميان دانشجويان دانشکده مديريت دانشگاه شهيد بهشتي و دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله اندازه‌گيري سرمايه فرهنگي و مقايسه آن ميان دانشجويان دانشکده مديريت دانشگاه شهيد بهشتي و دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :26

مقدمه و هدف پژوهش: در این پژوهش به اندازه گیری میزان سرمایه فرهنگی میان دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و مقایسه آنها پرداخته شده است؛ و با این هدف در پی پاسخ این سؤال است که سرمایه فرهنگی در میان دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران چقدر است و چه راهکارهایی در جهت ارتقا آن می‌توان به مدیران پیشنهاد نمود؟ روش پژوهش: این مقاله از لحاظ هدف کاربردی بوده و از حیث روش توصیفی می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات در مطالعه فوق، روش میدانی و روش کتابخانه‌ای است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز در این تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد. قلمرو مکانی این پژوهش در شهر تهران در بین 456 نفر از دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی می‌باشد. یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان داد سطح مؤلفه‌های قانون مداری و تفاهم فرهنگی به ترتیب دارای رتبه اول و دوم اهمیت در میان دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات بوده و سطح مؤلفه‌های انسجام اجتماعی و مشارکت شهروندی به ترتیب دارای رتبه اول و دوم اهمیت در میان دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی بوده است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از آزمون سرمایه فرهنگی در بعد فردی سطح این مؤلفه از مؤلفه‌های اصلی سرمایه فرهنگی در میان دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی قوی‌تر از سطح این مؤلفه در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می‌باشد و سطح مؤلفه‌های بعد اجتماعی و بعد ملی از مؤلفه‌های اصلی سرمایه فرهنگی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات قوی‌تر از سطح این مؤلفه در میان دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی می‌باشد.

لینک کمکی