دانلود فایل های word مقاله رابطه هوش هيجاني و عملکرد مديران و معاونين وزارت امور اقتصادي و دارايي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله رابطه هوش هيجاني و عملکرد مديران و معاونين وزارت امور اقتصادي و دارايي ايران :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :36

مقدمه و هدف پژوهش:عملکرد یک سازمان در گروی عملکرد نیروی انسانی و به ویژه مدیریت آن است. یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر عملکرد مدیران، مقوله هوش هیجانی است. هدف این مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی وعملکرد مدیران و معاونین کل وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران است. روش پژوهش:روش پژوهش توصیفی ـ همبستگی واز نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران ومعاونین وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران شامل 24 مدیر و 30 نفر از معاونین آنان است. برای سنجش عملکرد مدیران و معاونین 4 نفراز کارکنان آنان که مجموعا 216 نفر بودند به عنوان نمونه آماری مورد نظرسنجی قرارگرفتند. برای اندازه­گیری هوش هیجانی مدیران از پرسشنامه استاندارد برادبری وگریوز و برای سنجش عملکرد از پرسشنامه استاندارد آر. ای. براون استفاده شده است. هر دو پرسشنامه استاندارد و از پایایی قابل قبول برخوردارند. برای تحلیل داده­ها از روش­های آمار توصیفی و استنباطی از جمله رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته‌ها:نتیجه آزمون فرضیات نشان داد که میان هوش هیجانی و عملکرد مدیران رابطه مثبت معناداری وجود دارد. از میان ابعاد هوش هیجانی، به ترتیب مولفه­های همدلی، خودانگیزشی و مهارت­های اجتماعی رابطه مثبت با عملکرد مدیران دارند؛ اما مولفه­های خودکنترلی و خودآگاهی ارتباط معنادار با عملکرد مدیران نداشتند. نتیجه گیری:با تائید رابطه میان هوش هیجانی و عملکرد می­توان با تقویت هوش هیجانی مدیران عملکرد آنان و بهره وری سازمان را ارتقا بخشید.

لینک کمکی