دانلود فایل های word مقاله تأثير مديريت دانش بر ميزان خلاقيت کارکنان سازمان صدا وسيماي استان تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله تأثير مديريت دانش بر ميزان خلاقيت کارکنان سازمان صدا وسيماي استان تهران :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :16

مقدمه و هدف پژوهش: مدیریت دانش در یک سازمان برای انباشت اطلاعات سازمانی و توسعه و تعالی سازمانلازم و ضروری است و این موضوع بر میزان توسعه و پیشرفت بخشهای مختلف و نیز مولفه های مختلف سازمانیتاثیر دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش بر میزان خلاقیت کارکنان سازمان صدا و سیمای استانتهران می باشد.روش پژوهش: این پژوهش، یک پژوهش از نوع زمینه یابی است. اطلاعات مورد نیاز به روش میدانی و بوسیلهپرسش نامه ازبین نمونه آماری 313 نفری از جامعه آماری 2212 نفری کارکنان زن و مرد سازمان صدا و سیماجمعآوری گردیده است.یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان می دهد که و در صورتی که مشارکت در دانش در یک واحد افزایشیابد میزان خلاقیت نیز به میزان 399 % افزایش خواهد یافت؛ در صورتی که سازماندهی دانش یک واحد افزایشیابد میزان خلاقیت به میزان 393 % افزایش خواهد یافت؛ در صورتی که کاربرد دانش یک واحد افزایش یابد میزانخلاقیت به میزان 312 % افزایش خواهد یافت؛ در صورتی که ارزیابی عملکرد دانش یک واحد افزایش یابد میزانخلاقیت به میزان 311 % افزای خواهد یافت؛ و در صورتی که کشف و خلق دانش آموزان یک واحد افزایش یابدمیزان خلاقیت به میزان 323 % افزایش خواهد یافت.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که مشارکت در دانش، سازماندهی دانش، کاربرد دانش، ارزیابی عملکرد دانش وکشف و خلق دانش بر خلاقیت کارکنان تأثیرگذار است.

لینک کمکی