دانلود فایل های word مقاله بررسي عوامل موثر بر عملکرد مديران فرهنگي دانشگاه « مطالعه موردي؛ واحدهاي منطقه ( 8) دانشگاه آزاد اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي عوامل موثر بر عملکرد مديران فرهنگي دانشگاه « مطالعه موردي؛ واحدهاي منطقه ( 8) دانشگاه آزاد اسلامي :


سال انتشار : 1386

تعداد صفحات :24

در این مقاله در راستای تبیین عوامل موثر بر عملکرد مدیران فرهنگی دانشگاه نخست به اهمیت مقوله ی فرهنگو اشاعه ی آن اشاره نموده و تاکید می شود که این مهم میسر نمی گردد مگر آن که به مقوله ی مدیریت فرهنگی توجهشایانی مبذول گردد . در ادامه ضمن طرح مسئله، این سئوال مطرح شده است که چرا مدیریت در سازمان های فرهنگی باسایر سازمان ها متفاوت بوده و مدیران فرهنگی بایستی دارای چه ویژگی هایی باشند؟ سپس اهداف تحقیق و فرضیاتچهارگانه معرفی و ضمن معرفی مدل تحلیلی تحقیق، روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، ابزار گردآوری اطلاعاتوشیوه تجزیه وتحلیل آن مشخص و نهایتاً نتایج مربوط به آزمون فرضیات ارایه می گردد. نتایج حاصله از این پژوهشنشان می دهد که بین خصوصیات فردی، نگرش ها و باورهای مدیران فرهنگی ، عوامل محیطی و سازمانی واحدهایفرهنگی با عملکرد مدیران رابطه وجود دارد.

لینک کمکی