دانلود فایل های word مقاله بررسي تأثير نقش خانواده در حفظ هويت ملّي و ديني جوانان (مطالعه موردي منطقه 1 و 5 شهر تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي تأثير نقش خانواده در حفظ هويت ملّي و ديني جوانان (مطالعه موردي منطقه 1 و 5 شهر تهران) :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :18

مقدمه و هدف پژوهش: پرسش از کیستی و هویت افراد و ملت‌ها از دغدغه‌های فکری بشر در طول تاریخ بوده است. در عصر جهانی شدن و ارتباطات تاکید بر هویت ملی و دینی اهمیت ویژه‌ای دارد. هدف از این مقاله بررسی تأثیر نقش خانواده در حفظ هویت ملی و دینی جوانان در جامعه مورد مطالعه و در سال 1390 می‌باشد. روش پژوهش: با توجه به ماهیت موضوع و اهداف مقاله، تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی و علّی-مقایسه ای می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل جوانان 25-18 ساله منطقه 1 و 5 شهر تهران بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی، نمونه‌ای به حجم 71 نفر انتخاب شد و با بهره‌گیری از تکنیک پرسشنامه هویت ملی و دینی و استفاده از روش‌های آماری تحلیل همبستگی و رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر، نتایج حاصل از پرسشنامه‌ها، بررسی شدند و هویت مطرح شده با ویژگی‌های فردی و خانوادگی آنان در ارتباط قرار داده شد. یافته‌ها:.با توجه به یافته‌های حاصل از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن، می‌توان گفت در سطح معنی‌داری 05/0 ارتباط بین هویت ملی و دینی تأیید شده و مقدار ضریب همبستگی بین این دو متغیر 40 /0 شده است همچنین با توجه به یافته‌های حاصل از تحلیل مسیر می‌توان گفت تأثیر متغیر پایبندی ملی والدین بر هویت ملی تأیید میشود که دارای ضریب استاندارد 22/0 می‌باشدونیز تأثیر متغیر عملکرد آموزشی دینی والدین بر هویت دینی تأیید شده و این متغیر دارای ضریب استاندارد 42/0 می‌باشد. نتیجه‌گیری: بین هویت ملی و دینی جوانان ارتباط معنی‌دار و مستقیم وجود دارد. عملکرد آموزشی والدین در زمینه مسائل دینی تأثیر مستقیم و معنی‌دار بر هویت دینی جوانان دارد. پایبندی خانواده ه‌ها به مسائل ملی تأثیر مستقیم و معنی‌دار بر هویت ملی جوانان دارد. پایبندی خانواده‌ها به مسائل دینی، تأثیر مستقیم و معنی‌دار بر هویت ملی جوانان دارد.

لینک کمکی