دانلود فایل های word مقاله تأثير شبکه‌هاي اجتماعي مجازي بر هويت ملي (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله تأثير شبکه‌هاي اجتماعي مجازي بر هويت ملي (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :25

مقدمه و هدف پژوهش: هویت ملی، اصلی ترین سنتز و حلقه ارتباطی بین هویت‌های خاص محلی و هویت‌های عام فراملی هست. هویت ملی مجموعه‌ای از گرایش‌ها و نگرش‌های مثبت نسبت به عناصر و الگوهای هویت بخش و یکپارچه کننده در سطح یک کشور به عنوان یک واحد سیاسی می‌باشد. هویت ملی تحت تاثیر عوامل مختلفی می‌باشد، یکی از عواملی که می‌تواند بر هویت ملی تاثیرگذار باشد، شبکه‌های اجتماعی مجازی می‌باشد. تحقیق حاضر در همین راستا و با هدف، مطالعه رابطه میان شبکه‌های اجتماعی مجازی با هویت ملی انجام شده است. روش پژوهش: این پژوهش با روش پیمایشی و در بین دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام شده است. حجم نمونه براساس فرمول کوکران 400 نفر انتخاب و به شیوه نمونه گیری طبقه‌ای انجام شده است. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که متغیرهای عضویت در شبکه‌های اجتماعی مجازی، میزان استفاده از اینترنت، میزان و سابقه استفاده از شبکه‌های اجتماعی، میزان احساس آزادی در شبکه‌های اجتماعی مجازی، نوع صفحات به اشتراک گذاشته شده، نوع پسندیدن و نظر نوشتن صفحات و نوع عضویت در گروه‌های شبکه‌های اجتماعی مجازی با هویت ملی رابطه معناداری دارند. همچنین از میان متغیرهای پیشینه ای، متغیرهای سن، جنس، میزان تحصیلات و قومیت رابطه معناداری با هویت ملی دارند. نتیجه گیری: در مجموع براساس یافته‌های تحقیق می‌توان گفت که شبکه‌های اجتماعی مجازی از جمله عواملی می‌باشد که تغییرات زیادی بر هویت کاربران و به خصوص هویت ملی کاربران ایجاد می‌کند و نقش موثری در دگرگونی هویت ملی کاربران دارد .

لینک کمکی