دانلود فایل های word مقاله تأثير صادرات محصولات فرهنگي بر جهاني سازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله تأثير صادرات محصولات فرهنگي بر جهاني سازي :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :26

این مقاله در راستای بررسی دانلود فایل های word مقاله تأثير صادرات محصولات فرهنگي بر جهاني سازي، ابتدا مفهوم جهانی سازی، عوامل مؤثر بر آن و پیامدهای آن معرفی و سپس ضمن اشاره به نظریه انتقادی در حوزه محصولات فرهنگی و انواع این محصولات به تشریح رابطه پدیده جهانی سازی و محصولات فرهنگی و همچنین رابطه آن با صنعت فرهنگ سازی می‌پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر اجراء همبستگی است. نتایج حاصل از اجرای پژوهش نشان می‌دهد مطابق نظر خبرگان مولفه‌های مدیریتی فرهنگ، ارزش فرهنگ و بعد ساختاری در رتبه‌های اول تا سوم تاثیر گذاری قرار دارند. همچنین نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین صادرات محصولات فرهنگی و بعد ساختاری فرهنگ، بعد مدیریتی فرهنگ و بعد ارزش فرهنگ رابطه معناداری وجود دارد و در ادامه نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی نشان دهنده آن است که بین صادرات محصولات فرهنگی و جهانی سازی رابطه معناداری وجود دارد.

لینک کمکی