دانلود فایل های word مقاله آسيب شناسي مديريت ضايعات هنري بر مبناي تئوري‌هاي نظام‌هاي طبيعي و ضايعات بر مبناي صفر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله آسيب شناسي مديريت ضايعات هنري بر مبناي تئوري‌هاي نظام‌هاي طبيعي و ضايعات بر مبناي صفر :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :27

مقدمه و هدف پژوهش: این پژوهش بر آن است تا ابعاد انسان هنری، که یکی از ضروری‌ترین مؤلفه‌های دست یابی به توسعه هنری است، را با در نظر گرفتن سه چرخه تولید، توزیع و مصرف بر مبنای تئوری ضایعات بر مبنای صفر که بر گرفته از چرخه نظام‌های طبیعی و زنده است، مورد بررسی قرار داده و به چگونگی و پیش بینی رفتار متغیرهای اثر گذار بر توسعه هنری در یک فضای زنده غیر خطی و دینامیک پرداخته و از این طریق حساسیت مدیریت نظام و سیاست گذاران را در نقش آفرینی آن‌ها بر انگیزاند. روش پژوهش: این تحقیق از نوع تحقیقات نظریه پردازی - کاربردی و از نظر روش با توجه به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق از نوع تحقیقات علت و معلولی و در پیاده سازی یک مدل سازی کمی غیرخطی ریاضی می‌باشد. از نظر روش اجرا، روش تحقیق ترکیبی است. یافته‌ها: با توجه مدل پویا و دینامیک، تحلیل حساسیت رفتار متغیرهای کمکی و ثابت با در نظر گرفتن روابط علت و معلولی آن‌ها مهم‌ترین آسیب‌های اثر گذار بر ابعاد توسعه‌یافتگی انسان هنری عبارتند از: الف) در فرآیند تولید، ضعف مدیریت دانش، فقدان مدیریت استعداد، ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی، بی‌اعتمادی، و ضعف سیاست‌گذاری بوده است؛ ب) در فرآیند انتقال، یک طرفه بودن اطلاعات، سانسور، کمبود حمایت‌های مالی، عدم شفافیت، فقدان مدیریت استعداد است؛ ج) در فرآیند مصرف، بی‌انگیزگی، علل روانی و شخصیتی و بدبینی اجتماعی است. نتیجه گیری: در مدیریت جدید جامعه هنری، در مورد آینده، بر مبنای تئوری نظم در آشفتگی بر پیش بینی ناپذیری و پیوندهای ضعیف علت و معلولی و الگوهای بی‌نظم استوار است؛ و جهت پیش بینی اولیه ضروری است از برنامه‌ریزی غیر خطی و شبیه‌سازی‌های کامپیوتری به منظور شناسائی الگوهای کیفی و کل رفتار استفاده کرد

لینک کمکی