دانلود فایل های word مقاله نقش صنعت فرهنگي بر توسعه فرهنگي، با تاکيد بر کتاب و کتابخواني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله نقش صنعت فرهنگي بر توسعه فرهنگي، با تاکيد بر کتاب و کتابخواني :


سال انتشار : 1386

تعداد صفحات :26

این مقاله با هدف بررسی نقش صنعت فرهنگی در توسعه فرهنگی انجام گرفته که سعی نموده استبیشترین تاکید آن بر مقوله کتاب و کتابخوانی باشد . در این پژوهش به منظور یافتن مدل ها و و راهکارهای مدیر یتیتوسعه فرهنگ کتابخوانی در ایران می باشد. در این پژوهش اطلاعات به دست آمده از پرسشنام ههای توزیع شده دربین ناشران کتاب شهر تهران به روش پیمایشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با ارائه یافته های توصیفی واستنباطی به این نتیجه رسیده است که در زمینه افزایش میزان کتابخوانی ، نظام اقتصادی تقریباً نقشی ندارد، نظاماجتماعی نقش ضعیفی ایفا م یکند و نظام مدیریتی و نظام آموزشی نقش زیادی دارند.

لینک کمکی