دانلود فایل های word مقاله بررسي تأثير فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطيict در توسعه انساني (مطالعه موردي استان گلستان و سمنان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي تأثير فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطيict در توسعه انساني (مطالعه موردي استان گلستان و سمنان) :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :27

مقدمه و هدف پژوهش:هدف این پژوهش بررسی تأثیر فناوری‌ها در توسعه انسانی، کمک به توسعه انسانی مبتنی بر تکنولوژی‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی در کشور، دستیابی به الگویی مفهومی جهت سنجش تأثیر فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی برای تحقق توسعه انسانی در کشور، شناخت مفهوم، ابعاد و مؤلفه‌های توسعه انسانی مبتنی بر فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی، تعیین اهمیت (وزن دهی) ابعاد و مؤلفه‌های توسعه انسانی، بررسی رابطه تأثیرگذاری فناوری اطلاعات بر توسعه انسانی، اعتبار سنجی الگوی مفهومی سنجش تأثیر فناوری‌های نوین. روش پژوهش: در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده‌شده است. یافته‌ها:بعد از استفاده از موبایل که میانگین آن 82/3 می‌باشد بیشترین کاربرد انجام پژوهش است که توسط کاربران از فناوری اطلاعات می‌شود و این نویددهنده این است که فناوری اطلاعات موجب توسعه انسانی شده است و کمترین میانگین 86/1آن تجارت الکترونیک می‌باشد و این نشان‌دهنده این است که هنوز به سبک قدیم معاملات اقتصادی صورت می‌گیرد و مردم نتوانسته‌اند به سمت سواد الکترونیکی روی‌آورند.یافته‌های دیگری می‌باشد که در متن مقاله بدان پرداخته شده است. نتیجه‌گیری:بیشترین میانگین مربوط به توسعه انسانی با 07/3است و این مشخص‌کننده این است که با توجه به شاخص‌های اندازه‌گیری در توسعه انسانی (یعنی داشتن انسان دانا از طریق افزایش اطلاعات، افزایش امید به زندگی و سلامت از طریق افزایش اطلاعات فرهنگی و بهداشتی، تغییر سبک زندگی و پیشرفت فکری و معرفتی) نشان می‌دهد که فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی باعث توسعه انسانی و در نهایت توسعه فرهنگی شوند.

لینک کمکی