دانلود فایل های word مقاله طراحي مدلي جهت سنجش تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه اقتصاد فرهنگي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله طراحي مدلي جهت سنجش تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه اقتصاد فرهنگي ايران :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :24

مقدمه و هدف پژوهش: ارزیابی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات )فاوا(بر عملکرد اقتصادی کشورها ازدهه 3999 مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقات تجربی، نتایج متفاوتی در کشورهای مختلف به دنبال داشته است.در این مقاله مدل سنجش تاثیر فاوا بر توسعه اقتصاد فرهنگی ایران مورد بررسی قرار میگیرد.روش پژوهش: روش پژوهش در این مقاله مدل سازی است برای این منظور در این مقاله وزن هر یک از ابعادبه کمک دو نوع پرسشنامه )مقایسه زوجی ومقایسه نیمه متریک تکی( که در اختیار هفت تن از متخصصین ICTرشتههای اقتصاد ومدیریت فناوری اطلاعات قرار گرفت، محاسبه گردیده وبرای محاسبه میانگین و ضرایب فنیاستفاده شده است. MATLAB مدل و مقایسه زوجی از نرم افزار ریاضییافتهها: 3( از بعد جاذبههای فرهنگی، توریسم فرهنگی 13 درصد، جاذبههای تجاری 99 درصد، منابع فرهنگی 93درصد و به برند فرهنگی 34 درصد را به خود اختصاص دادهاند؛ 9( از بعد سرمایه انسانی، فرصتهای آموزشی 44درصد، مشاوره با هنرمندان 19 درصد، و صنعت گران و مدارس و دانشگاهها 91 درصد را به خود اختصاص دادهاند؛ 1( از بعد مشارکت فرهنگی، طرحهای ابتکاری 31 درصد و کمک ومشاوره کارآفرینان 19 درصد را به خوداختصاص دادهاند؛ 4( از بعد کارآفرینی فرهنگی، صنایع دستی 41 درصد، مراکز تجاری فرهنگی آنلاین 14 درصدو حمایت از مؤسسات خلاق 99 درصد را به خود اختصاص دادهاند؛ 1( از بعد اهرم فرهنگی، صنعت رسانه ای91 درصد، میراث تاریخی 91 درصد، آمادگی فرهنگی 93 ، بسته آموزشی 34 درصد و کمک و برنامه ریزی فنی 33درصد را به خود اختصاص دادهاند.نتیجه گیری: از آنجاییکه در این مقاله تنها به طراحی مدل سنجش تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعهاقتصاد فرهنگی ایران پرداخته شد، پیشنهاد میگردد که مدل کمی بدست آمده در سطوح تقسیمات کشوری، درحوزههای اقتصادی و فرهنگی و در ارگانها، سازمانها و نهادهای فرهنگی و اقتصادی مورد سنجش قرار گیرد.

لینک کمکی