دانلود فایل های word مقاله بررسي تأثير عوامل موثر بر ارتقاي تمکين موديان مالياتي (اشخاص حقوقي) از ديدگاه کارکنان مالياتي در شهر تهران (مطالعه موردي: اداره کل امور مالياتي موديان بزرگ تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي تأثير عوامل موثر بر ارتقاي تمکين موديان مالياتي (اشخاص حقوقي) از ديدگاه کارکنان مالياتي در شهر تهران (مطالعه موردي: اداره کل امور مالياتي موديان بزرگ تهران :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :22

مقدمه و هدف پژوهش: هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر عوامل موثر بر ارتقای تمکین مودیان مالیاتی از دیدگاه کارکنان مالیاتی مودیان بزرگ مالیاتی در شهر تهران می‌باشد تا با بکارگیری آن عوامل، شاهد تمکین بیشتر مودیان مالیاتی جهت افزایش کارایی و اثربخشی نظام مالیاتی باشیم. روش پژوهش: جامعه آماری233 نفری این پژوهش، کارکنان مالیاتی اداره کل مودیان بزرگ مالیاتی شهر تهران می‌باشد که نمونه‌ای به حجم 95 نفر از این جامعه انتخاب شد. روش نمونه‌گیری نیز تصادفی ساده می‌باشد. این پژوهش، از نظر هدف کاربردی است. یافته‌ها: در این پژوهش آگاهی مودیان در خصوص قوانین و مقررات مالیاتی و تکالیف مربوط، اعمال جرائم مالیاتی نسبت به مودیان و مصرف صحیح درآمدهای مالیاتی و اعلام آن برای مودیان مالیاتی، بر تمکین مودیان مالیاتی اثر مثبت می‌گذارد. نتیجه گیری: نتایج آزمون فرضیه‌های این پژوهش، حاکی از این است که در سطح اطمینان 95 درصد، از دیدگاه کارکنان مالیاتی اداره کل مودیان بزرگ مالیاتی شهر تهران، شواهدی مبنی بر رد فرضیه‌های «آگاهی مودیان از قوانین و مقررات مالیاتی و تکالیف مربوط، اعمال جرائم مالیاتی، مصرف صحیح درآمدهای مالیاتی و اعلام آن برای مودیان مالیاتی وجود نداشت و می‌توان، آنها را از عوامل موثر بر ارتقای تمکین مودیان مالیاتی دانست.

لینک کمکی