دانلود فایل های word مقاله بررسي نقش تغيير نگرش معلمان در ميزان عملکرد ياددهي- يادگيري آن‌ها در مدارس دوره ابتدايي شهرستان مراغه در سال تحصيلي90-1389

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي نقش تغيير نگرش معلمان در ميزان عملکرد ياددهي- يادگيري آن‌ها در مدارس دوره ابتدايي شهرستان مراغه در سال تحصيلي90-1389 :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :26

مقدمه و هدف پژوهش: هدف کلی در این تحقیق، بررسی نقش تغییر نگرش معلمان در میزان عملکرد یاددهی- یادگیری آن‌ها در مدارس مقطع ابتدایی شهرستان مراغه در سال تحصیلی 90-1389، می‌باشد. روش پژوهش: این پژوهش به روش تجربی انجام شده است که در آن، نقش تغییر نگرش معلمان در کیفیت عملکرد یاددهی-یادگیری آن‌ها مورد بررسی قرارگرفته است و به همین منظور برای سنجش تأثیر متغیر مستقل (تغییر نگرش) بر روی متغیر وابسته (عملکرد یاددهی-یادگیری)، از میان جامعه آماری که بالغ بر 699 نفر معلم مرد و زن دوره ابتدایی شهرستان مراغه بود، تعداد 50 نفر به عنوان نمونه، به صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند و با پیش آزمون محقق ساخته، وضعیت اولیه نگرش آنان سنجیده شد و همچنین به وسیله چک لیستی محقق ساخته، کیفیت عملکرد یاددهی-یادگیری آن‌ها مورد مشاهده قرار گرفت و سپس طی یک دوره آموزشی، جهت بهبود نگرش آن‌ها به حرفه معلمی، آموزش‌هایی به آنان داده شد و در ادامه، نگرش جدید آنان از طریق پس آزمون و عملکرد یاددهی-یادگیری نهایی معلمان بعد از آموزش، در کلاس درس مشاهده و نمره گذاری شد و در نهایت بعد از دو بار آزمون و سنجش مقدماتی و نهایی، میانگین‌های دو آزمون استخراج شد و معنی داری میانگین‌ها با استفاده از آزمون (t دو نمونه ای) بررسی شد یافته‌ها و نتیجه گیری: طبق نتایج تحقیق، فرضیه اصلی تحقیق و به تبع آن، فرض‌های فرعی، مورد تایید قرار گرفت و نتیجه گرفته شد که با اصلاح نگرش معلمان، فعالیت‌های یاددهی-یادگیری آنان بهبود می‌یابد.

لینک کمکی