دانلود فایل های word مقاله بررسي تاثير فرهنگ ملي بر فرهنگ سازماني با وجود متغير ميانجي تعهد سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي تاثير فرهنگ ملي بر فرهنگ سازماني با وجود متغير ميانجي تعهد سازماني :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :29

مقدمه و هدف پژوهش: در سالهای اخیر، تعهد سازمانی و فرهنگ سازمانی به دلیل اثرات قابل توجهی که بر اثربخشی و موفقیت سازمان‌ها داشته است، بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند.پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسط تعهد سازمانی در رابطه فرهنگ ملی و فرهنگ سازمانی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان شمالی صورت پذیرفت. روش پژوهش: روش پژوهش کاربردی – توصیفی و از نوع همبستگی است.جامعه آماری پژوهش در سال 1394 شامل 567 نفر از کارشناسان سازمان صنعت؛ معدن و تجارت استان خراسان شمالی بودند که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 230 نفر و از طریق نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند.اطلاعات مورد نیاز بر اساس پرسشنامه‌های فرهنگ ملی هافستد، پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون و تعهد سازمانی آلن و می یر جمع‌آوری گردید.نتایج با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (فراوانی، درصد فراوانی، ضریب و جداول توزیع فراوانی) و بوسیله نرم افزار spss و lizrel مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتیجه­گیری و یافته‌ها: با توجه به ضرایب همبستگی پیرسون نتایج نشان داد که بین فرهنگ ملی و فرهنگ سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ از سویی نتایج بیانگر این است که تعهد سازمانی رابطه فرهنگ ملی و فرهنگ سازمانی را واسطه گری می‌نماید.نتایج بیانگر برازش مناسب مدل، مبنی بر نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه بین فرهنگ ملی و فرهنگ سازمانی دارد لذا بر این اساس پیشنهاد می‌گردد از طریق توجه به کارگروهی و جمع‌گرایی و هم چنین برقراری عدالت در توزیع پاداش‌ها و فرصت‌های توسعه، ارائه بازخورد موثر و منصفانه درباره عملکرد شغلی و مشارکت دادن افراد در استراتژی‌ها و برنامه‌های سازمان، زمینه کاهش فاصله قدرت را در میان کارکنان افزایش داده تا از این طریق بتوان تعهد سازمانی کارکنان را افزایش داد.

لینک کمکی