دانلود فایل های word مقاله بحران فرهنگي و بررسي راهکارهاي تدبير بحران با تاکيد بر ديدگاه مديران فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بحران فرهنگي و بررسي راهکارهاي تدبير بحران با تاکيد بر ديدگاه مديران فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :26

این مقاله با هدف بیان ضرورت پرداخ تن به مسائل فرهنگی و شناخت نقش و وظایف مدیران فرهنگی در یکسازمان ، به بررسی بحران فرهنگی و راهکار های تدبیر آن با تاکید بر دید گاه های مدیران وزارت فرهنگ وارشاداسلامی پرداخته است . نویسنده با این پیش فرض که وجود اختلاف باورها و ارزشهای فرهنگی میان نسل او ل و دوم بانسل سوم انقلاب ،نتیجه ی نهادینه نشدن باورها و ارزشهای اسلامی در میان نسل سوم است، این فرضیه را مطرح می کندکه وجود تعارضات فرهنگی در یک نظام فرهنگی به موازات افزایش تهاجم فرهنگی، موجب بروز بحران فرهنگی درکشور می شود . این مقاله به روش میدانی، اط لاعات بدست آمده از مصاحبه با چهل نفر از مدیران فرهنگی وزارتفرهنگ و ارشاد اسلامی مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که اختلاف فرهنگی میان سه نسل مذکورناشی از انتقال ضعیف و نامناسب ارزش ها و دید گاه های فرهنگی به نسل جوان بوده و عدم به کار گیری مناسبمدیران فرهنگی در جایگاه های تخصصی ، تعدد مراکز سیاستگذاری و تصمیم گیری در حوزه ی فرهنگ و عدمهماهنگی بین بخشی میان نهاد های فرهنگی منجر به پا ره ای اختلالات فرهنگی گردیده که می تواند زمینه ی شکلگیری و بروز بحران را فراهم آورد.

لینک کمکی