دانلود فایل های word مقاله تاثير شيو ه هاي تبليغاتي بر رونق صنعت توريسم در سازمان ميراث فرهنگي و جهانگردي وصنايع دستي و ارايه ي مدل مناسب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله تاثير شيو ه هاي تبليغاتي بر رونق صنعت توريسم در سازمان ميراث فرهنگي و جهانگردي وصنايع دستي و ارايه ي مدل مناسب :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :18

در این مقاله که در راستای تبیین تأثیر شیو ه های تبلیغاتی بر رونق صنعت توریسم در سازمان میراث فرهنگی،جهانگردی و صنایع دستی انجام گرفته است ، نخست اهمیت توریسم و نقش آن در تأمین درآمد ملی کشورها تشریحو سپس به وضعیت این صنعت در ایران پرداخته شده و در ادامه ضمن ارائ ه مدل تحلیلی تحقیق و با استفاده ازابزارهای ت بلیغاتی از قبیل شرک ت در نمایشگا ه ها و کنفرانس های بین المللی ، استفاده از رسانه های جمعی و بهرهبرداری از مجله های تخصصی و ایجاد مراکز دفاتر جذب توریسم مطرح و سپس با توجه به پرسشنام ه های توزیع شدهمیان کارشناسان سازمان جهانگردی، گردشگری و صنایع دستی، اطلاعات حاصله تجزیه و تحلیل و نتایج مربوط بهآزمون فرضیات ارائه می گردد. با توجه به داده های تحقیق، مشخص گردیده است که استفاده از مجله های تخصصیتوریسم بین المللی بیشترین نقش را در توسعه گردشگری دارد.

لینک کمکی