دانلود فایل های word مقاله وضعيت فرهنگي برنامه‌هاي ورزشي شبکه ورزش با تاکيد بر جهاني شدن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله وضعيت فرهنگي برنامه‌هاي ورزشي شبکه ورزش با تاکيد بر جهاني شدن :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :33

مقدمه و هدف پژوهش: یکی از حوزه هایی که رسانه نقش پررنگی در انعکاس آن برای مخاطبان دارد، ورزش و پدیده‌های مربوط به آن است. رسانه‌ها از جمله عوامل اصلی زمینه ساز جهانی شدن بوده و به عنوان عوامل انتقال دهنده فرهنگ شناخته می‌شوند؛ لذا شناخت و تشخیص عملکرد برنامه‌های ورزشی در حوزه فرهنگ با توجه به مقوله جهانی شدن بیش از پیش احساس می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی دانلود فایل های word مقاله وضعيت فرهنگي برنامه‌هاي ورزشي شبکه ورزش با تاکيد بر جهاني شدن از دیدگاه کارشناسان و برنامه سازان ورزشی است. روش پژوهش: این تحقیق از حیث هدف کاربردی، از لحاظ استراتژی توصیفی و از نظر مسیر اجرا پیمایشی بوده و اطلاعات آن از طریق روش میدانی و کمی جمع آوری شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر را تمامی صاحب نظران، کارشناسان، همچنین مدیران، متوالیان و برنامه سازان ورزشی تشکیل می‌دهند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. حجم نمونه نیز شامل 118 مدیر، برنامه ساز و کارشناس برنامه‌های ورزشی است. برای جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش از پرسش‌نامه‌محقق ساخته‌ای به عنوان ابزار پژوهش استفاده شده است. یافته‌ها و نتیجه گیری: یافته‌های پژوهش نشان داد که بین وضعیت مشاهده شده با وضعیت مورد انتظار زمینه‌های فرهنگی برنامه‌های ورزشی شبکه ورزش از لحاظ وضعیت نمایش رشته‌های ورزشی، وضعیت انتخاب مسابقات ورزشی، پوشش و آرایش، آداب و رسوم، وضعیت هویت، وضعیت ورزش بانوان و اوقات فراغت تفاوت معنا داری وجود دارد. همچنین بین دیدگاه کارشناسان و برنامه سازان در مورد وضعیت انتخاب مسابقات ورزشی، وضعیت آداب و رسوم، وضعیت هویت، وضعیت ورزش بانوان و در مجموع وضعیت فرهنگی برنامه‌های ورزشی تفاوت معناداری وجود دارد ؛ اما بین دیدگاه کارشناسان و برنامه سازان از لحاظ وضعیت نمایش رشته‌های ورزشی، وضعیت پوشش و آرایش ووضعیت اوقات فراغت هیچگونه تفاوت معناداری وجود ندارد.

لینک کمکی