دانلود فایل های word مقاله بررسي ميزان تاثير پذيري فرهنگي کودکان از برنامه‌هاي کانون پرورش فکري کودکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي ميزان تاثير پذيري فرهنگي کودکان از برنامه‌هاي کانون پرورش فکري کودکان :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :29

مقدمه و هدف پژوهش: در پژوهش حاضر برای هویت فرهنگی 7 شاخص اصلی در نظر گرفته شده است شاخص‌های انتخابی شامل، باورهای مذهبی، ارزش‌ها، هنجارها، ‌اسطوره‌ها، نمادها، میراث فرهنگی و موقعیت جغرافیایی ویژه ایران هستند. روش پژوهش: با توجه به موضوع پژوهش روش تحقیق حاضر بر اساس روش تحلیل محتوا و توصیف اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه می‌باشد. همچنین نوع پژوهش نیز کاربردی است. یافته‌ها و نتیجه گیری: می‌توان نتیجه گرفت که درمحتوای فعالیت‌های فرهنگی کانون به باورهای مذهبی، ارزش‌های فرهنگی اسطوره‌ها، میراث فرهنگی، نمادهای فرهنگی، هنجارهای فرهنگی، جغرافیای ایران، باورهای مذهبی، ارزش‌های فرهنگی، اسطوره‌ها، میراث فرهنگی، نمادهای فرهنگی، هنجارهای فرهنگی، جغرافیای ایران پرداخته شده است. همچنین در محتوای قصه‌های ایرانی و اسلامی به باورهای مذهبی، ارزش‌های فرهنگی، اسطوره‌ها، میراث فرهنگی، نمادهای فرهنگی، هنجارهای فرهنگی، جغرافیای ایران پرداخته شده است. با توجه به میزان تفاوت نظر پاسخ دهندگان، اندازه جامعه که مرکب از مدیر، کارشناسان ومربیان فرهنگی و هنری و ادبی هستند بالغ بر226 نفر می‌شوند که باتوجه به تعداد کم این جامعه حجم نمونه و جامعه یکسان گردیده است و پرسشنامه در بین آنان توزیع گردید که از این تعداد 162 پرسشنامه به محقق عودت داده شد.

لینک کمکی