دانلود فایل های word مقاله بررسي رابطه برنامه‌هاي استراتژيک منابع انساني و نوآوري شغلي (مطالعه موردي: سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي رابطه برنامه‌هاي استراتژيک منابع انساني و نوآوري شغلي (مطالعه موردي: سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان) :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :18

مقدمه و هدف پژوهش: سازمان‌ها نیازمند انگیزه و توانایی سرمایه انسانی برای خلق ایده‌های خلاقانه، توسعه روش‌های نوآورانه و ایجاد موقعیت­های جدید برای پیشرفت خود هستند. پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه برنامه‌های استراتژیک منابع انسانی (استخدام، آموزش، مشارکت، ارزیابی عملکرد و پاداش) و نوآوری شغلی اجرا شده است. روش پژوهش: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نحوه‌ی گردآوری و تحلیل داده­ها توصیفی- همبستگی بود و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد 128 نفر از بین کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان انتخاب شدند و داده­ها با استفاده از پرسش­نامه محقق ساخته جمع­آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: بین برنامه‌های استراتژیک منابع انسانی و نوآوری شغلی رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت. بین هر یک از ابعاد برنامه‌های استراتژیک منابع انسانی با نوآوری شغلی رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت ( 0.05›P). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین ابعاد برنامه‌های استراتژیک منابع انسانی، ابعاد استخدام، مشارکت، ارزیابی عملکرد و پاداش پیش بینی کننده معنی داری برای نوآوری شغلی بودند. نتیجه گیری: برنامه‌های استراتژیک منابع انسانی شامل استخدام، آموزش، مشارکت، ارزیابی عملکرد و پاداش با نوآوری شغلی رابطه مثبت داشتند و بر ایجاد نوآوری شغلی تأثیر گذار بودند.

لینک کمکی