دانلود فایل های word مقاله فرصت‌ها و چالش‌هاي نظام برنامه‌ريزي سازمان تبليغات اسلامي براي مقابله با نحله‌هاي انحرافي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله فرصت‌ها و چالش‌هاي نظام برنامه‌ريزي سازمان تبليغات اسلامي براي مقابله با نحله‌هاي انحرافي :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :10

مقدمه و هدف پژوهش: هدف اصلی این مقاله شناسایی دانلود فایل های word مقاله فرصت‌ها و چالش‌هاي نظام برنامه‌ريزي سازمان تبليغات اسلامي براي مقابله با نحله‌هاي انحرافي است. سؤال اصلی مقاله آن است که نظام برنامه‌ریزی سازمان تبلیغات اسلامی برای مقابله با نحله‌های انحرافی با چه فرصت‌ها و چالش‌هایی مواجه است؟ روش پژوهش: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی- پیمایشی محسوب می‌گردد که برای جمع آوری اطلاعات پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. با تعیین شاخص به طراحی پرسشنامه‌ها در راستای سؤالات تحقیق و اهداف تحقیق پرداخته شد. پس از جمع آوری پرسشنامه‌ها با دو روش توصیفی و استنباطی و از طریق تجزیه و تحلیل آماری پرسشنامه‌ها به اثبات و یا رد فرضیه‌ها پرداخته شده است. بنابراین در این تحقیق با استفاده از تکنیک‌های آماری، داده‌های خام جمع آوری شده از پرسشنامه طبقه بندی و با استفاده آمار توصیفی در جدول و نمودار نشان داده شد و از طریق آمار استنباطی فرضیه‌های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها و نتیجه گیری: دستاوردهای این پژوهش در قالب 9 فرضیه گردآوری و تدوین می‌شود. نتایج نهایی حاصله از پژوهش نشان دهنده این مطلب است که: در بخش حمایت حاکمیت، در بخش برخورداری سازمان از یک برنامه استراتژیک، بخش ابزار‌ها و روش‌ها آگاهی سازمان برای مقابله با نحله‌های انحرافی منابع موجود حضور سازمان در فضای مجازی ضعیف ارتباط و تعامل سازمان با دیگر دستگاه‌ها متوسط نظر به اینکه از ابزار‌های سنتی دستاوردهای سازمان در موضوعات آموزشی، تولید محصولات فرهنگی از ظرفیت‌های نسبتاً بالایی برخوردار است و می‌بایست بهبود یابد

لینک کمکی