دانلود فایل های word مقاله بررسي و شناخت رابطه شبکه‌هاي اجتماعي مجازي و نحوه اوقات فراغت (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه کاشان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي و شناخت رابطه شبکه‌هاي اجتماعي مجازي و نحوه اوقات فراغت (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه کاشان) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :33

مقدمه و هدف پژوهش: وقات فراغت به عنوان یک پدیده و حتی گاهی اوقات در بعضی جوامع به عنوان یک مسئله‌ی فرهنگی، اجتماعی، و حتی سیاسی موضوع مشترک بین تمامی قشرهای جامعه است. اوقات فراغت به دلیل اهمیت و ویژگی‌هایی که دارد توجه عده‌ای را به خود جلب کرده است. اوقات فراغت تحت تاثیر مسائل و موضوعات مختلفی می‌باشد که یکی از آنها شبکه‌های اجتماعی مجازی می باشد و پژوهش حاضر هم با همین هدف یعنی، بررسی و شناخت رابطه میان شبکه‌های اجتماعی مجازی با نحوه گذران اوقات فراغت انجام شده است. روش پژوهش: روش پژوهش تحقیق حاضر، پیمایشی بوده است و در بین دانشجویان دانشگاه کاشان انجام شده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 415 نفر انتخاب و اطلاعات و داده‌ها با استفاده از شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای جمع آوری شده‌اند. یافته‌ها:یافته های تحقیق حاضر نشان می‌دهد که متغیرهای عضویت در شبکه‌های اجتماعی مجازی، تعداد دوستان در شبکه‌های اجتماعی مجازی و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی (چت، لایک و کامنت و تفریح و سرگرمی) با نحوه گذران اوقات فراغت رابطه معنا داری دارند. همچنین از میان متغیرهای پیشینه‌ای، متغیرهای جنس و وضعیت اقتصادی رابطه معناداری با نحوه گذران اوقات فراغت دارند. نتیجه گیری: در مجموع با توجه به یافته های تحقیق حاضر می‌توان گفت که شبکه‌های اجتماعی مجازی نقش برجسته ای بر نحوه گذراندن اوقات فراغت جوانان و به خصوص دانشجویان دارند.

لینک کمکی