دانلود فایل های word مقاله ميزان تاثير تماشاي شبکه‌هاي تلويزيوني ماهواره‌اي فارسي زبان بر سبک زندگي دانشجويان دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله ميزان تاثير تماشاي شبکه‌هاي تلويزيوني ماهواره‌اي فارسي زبان بر سبک زندگي دانشجويان دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :21

مقدمه و هدف پژوهش: رسانه‌ها نقش موتور محرک را در ایجاد و گسترش سبک‌های گوناگون زندگی بر عهده دارند. رسانه‌ها به خصوص شبکه‌های ماهواره‌ای امروز منشاء شکل گیری سبک زندگی بسیاری از افراد جامعه هستند. هدف از انجام این پژوهش سنجش دانلود فایل های word مقاله ميزان تاثير تماشاي شبکه‌هاي تلويزيوني ماهواره‌اي فارسي زبان بر سبک زندگي دانشجويان دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران است. روش پژوهش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و از حیث روش از نوع تحقیقات پیمایشی مقطعی می‌باشد.شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 345 نفر تعیین شده است.از پرسش نامه جهت گرد آوری اطلاعات و از نرم افزار اس پی اس اس برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شده است.در سطح استنباطی از آزمون کلموگروف اسمیرنوف و آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی فرضیات استفاده شده است. یافته‌ها و نتیجه گیری: طبق یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که تماشای شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان بر سبک زندگی دانشجویان تاثیر مستقیم دارد. طبق تئوری غالب این پژوهش (کاشت جورج گربنر) هرچه ساعت تماشای ماهواره بیشتر باشد دانشجویان بیشتر تحت تاثیر سبک‌های زندگی تبلیغ شده در شبکه‌های ماهواره‌ای قرار می‌گیرند. هرچه میزان تماشای شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان بیشتر شود مدیریت بدن هم بیشتر می‌شود و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان بیشتر تغییر می‌کند اما میزان مصرف محصولات فرهنگی کاهش می‌یابد.

لینک کمکی