دانلود فایل های word مقاله بررسي ميزان ارتباط عناصر فرهنگ سازماني با اهداف استراتژيک (مطالعه موردي: سازمان فرهنگي – هنري شهرداري تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي ميزان ارتباط عناصر فرهنگ سازماني با اهداف استراتژيک (مطالعه موردي: سازمان فرهنگي – هنري شهرداري تهران) :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :24

در این پژوهش که با عنوان بررسی میزان ارتباط عناصر فرهنگ سازمانی با اهداف استراتژیک سازمان فرهنگی – هنری شهرداری تهران م یباشد محقق ابتدا به بررسی مفاهیم یهمچون فرهنگ سازمانی، عناصر فرهنگ سازمانی، اهداف استراتژیک پرداخته و پس از ارایه چاچوب نظری پژوهش با استفاده از پرسشنامه، مصاحبه، بررسی مستندات موجود سازمان و استخراج اهداف عملیاتی سازمان، نسبت به جمع آوری اطلاعات پرداخته و با استفاده از به تجزیه و تحلیل و بررسی فرضیات پژوهش برآمده است. نتایج حاصله گویای ارتباط معنا spss نرم افزار آماری داری میان عناصر فرهنگ سازمانی با اهداف استراتژیک سازمان بود و کلیه فرضیات محقق بصورت نسبتاً قوی تایید گردید. با توجه به اینکه نمونه های انتخابی از گروه های مختلف متشکل از مدیران، سرپرستان، کارشناسان ارشد، کارشناسان فرهنگی، هنری، مذهبی، اجتماعی، ورزشی و آموزشی سازمان بودند نتیجه پژوهش حاکی از ارتباط قوی فرهنگ موجود سازمان با اهداف آن م یباشد که در واقع بنیانگذاران اولیه سازمان به معماری آن پرداخت هاند.

لینک کمکی