دانلود فایل های word مقاله بررسي وضعيت چابکي سازماني کارکنان مناطق 22 گانه شهرداري تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي وضعيت چابکي سازماني کارکنان مناطق 22 گانه شهرداري تهران :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :27

مقدمه و هدف پژوهش: محیط متغیر و پویای امروز، اهمیت استفاده از راهکارهای مناسب را برای روبارویی با این تغییرات در سازمان‌ها دو چندان کرده است. یکی از بهترین روش‌ها برای مقابله با تغییرات محیطی، هدایت سازمان به سمت چابک بودن است. هدف از انجام این پژوهش بررسی وضعیت چابکی سازمانی در شهرداری تهران (مناطق 22 گانه) می‌باشد. روش پژوهش: پژوهش از نظر هدف کاربردی از نظر نحوه جمع‌آوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی است. نمونه 377 نفره از جامعه کارکنان شهرداری تهران (مناطق 22 گانه) با روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای(خوشه‌ای و منظم) جمع‌آوری شد. داده‌های جمع‌آوری شده با کمک پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی با کمک آزمون‌های spss و شاخص‌های استنباطی مثل آزمونt تک نمونه و فریدمن و شاخص‌های توصیفی تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد، وضعیت چابکی سازمانی سازمان‌های مورد مطالعه در شرایط نسبتا مطلوب قرار دارد. از نظر رتبه‌بندی و الویت اهمیت شاخص‌های چابکی سازمانی، شایستگی بالاترین الویت را داراست. نتیجه‌گیری: مدیران بایستی با شناسایی عوامل تغییر در محیط و استفاده از پتانسیل‌های موجود برای مقابله بهتر با تغییرات شرایط مناسبی را برای ارتقا چابکی سازمانی بردارند

لینک کمکی