دانلود فایل های word مقاله بررسي تأثير فرهنگ سازماني در مديريت دانش (مطالعه موردي: اداره کل استاندارد گيلان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي تأثير فرهنگ سازماني در مديريت دانش (مطالعه موردي: اداره کل استاندارد گيلان) :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :21

مقدمه و هدف پژوهش:هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش است. در این پژوهش، مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی، درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق‌پذیری و مأموریت می‌باشند که رابطه آن‌ها با مدیریت دانش بررسی می‌شود. روش پژوهش:تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری داده‌ها، توصیفی و از شاخه مطالعات میدانی به شمار می‌آید. جامعه آماری تحقیق، کلیه کارکنان اداره کل استاندارد گیلان که درگیر در فعالیت‌های دانشی سازمان هستند، می‌باشد. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران، 63 نفر به دست آمد و پرسشنامه‌ای (با ضریب آلفای کرونباخ=868/0)در اختیار اعضای نمونه آماری قرار گرفت. پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، تجزیه و تحلیل داده‌های کمی با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS انجام شد. یافته‌ها: یافته‌های تحقیق حاکی از آن بود که هر یک از مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش رابطه بالایی دارند و رابطه انطباق‌پذیری با مدیریت دانش بیشتر و قوی‌تر است. نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه در نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل آماری، ضرایب همبستگی تحقیق مقداری مثبت می‌باشد، بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش رابطه مستقیم، معنادار و مثبتی وجود دارد. همچنین، بین چهار ویژگی فرهنگ سازمانی (درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق‌پذیری و مأموریت) و مدیریت دانش رابطه مستقیم، معنادار و مثبتی وجود دارد؛ ولی رابطه و تأثیر ویژگی انطباق‌پذیری با مدیریت دانش بیشتر و قوی‌تر است. بنابراین با حمایت و توسعه بیشتر ویژگی‌های فرهنگ سازمانی در سازمان می‌توان به اجرای بهتر مدیریت دانش دست یافت.

لینک کمکی