دانلود فایل های word مقاله بررسي قابليت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات براي توسعه اجتماعي فرهنگي در روستاها (مطالعه موردي آذربايجان شرقي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي قابليت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات براي توسعه اجتماعي فرهنگي در روستاها (مطالعه موردي آذربايجان شرقي) :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :21

مقدمه و هدف پژوهش: توسعه اجتماعی فرهنگی تقریباً در دهه 3921 و پس از شکست نظریات توسعهاقتصادی و صنعتی مورد توجه دانشمندان علوم اجتماعی و توسعه قرار گرفت. هدف پژوهش حاضر بررسیقابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه اجتماعی - فرهنگی در روستاهای استان آذربایجان شرقیمی باشد.روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و کتابخانه ای می باشد و برای گردآوری اطلاعات از روشکتابخانه صورت گرفته است. با توجه به نوع تحقیق در مرحله ی توصیفی از آمار توصیفی چون )فراوانی، درصدفراوانی، فراوان تجمعی( و از آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون، آزمون های کروسکال استفاده شده استو با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی SSSS یافته ها و نتایج پژوهش: نتایج تجزیه وتحلیل آماری با نرم افزارپیرسون و آزمون کروسکال نشان داد. فناوری های اطلاعات و ارتباطات باعث افزایش سطح آگاهی های عمومی ونوگرایی و استفاده غیراخلاقی از فناوری های اطلاعات و ارتباطات و باعث کاهش تقدیرگرایی و اعتماد می شود. ازطرفی فناوری های اطلاعات و ارتباطات تغییری در شاخص های انزوای اجتماعی. مشارکت و جهان شهری شدن وکارآفرینی به وجود نمی آورد

لینک کمکی