دانلود فایل های word مقاله نقش تعهد سازماني در مشارکت اعضاي هيئت‌علمي در فعاليت‌هاي فرهنگي (مطالعه موردي: اعضاي هيئت‌علمي واحد تهران شمال)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله نقش تعهد سازماني در مشارکت اعضاي هيئت‌علمي در فعاليت‌هاي فرهنگي (مطالعه موردي: اعضاي هيئت‌علمي واحد تهران شمال) :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :18

موضوع مقاله حاضر «بررسی نقش تعهد سازمانی در مشارکت اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی در فعالیت‌های فرهنگی: مطالعه موردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال» می‌باشد. تعهد سازمانی عبارت از میزان نسبی همانندسازی با سازمانی خاص و یا دل‌بستگی به آن سازمان را تعهد سازمانی گویند و در این مقاله به سه بخش تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر تقسیم می‌شود. نوع رابطه بین تعهد سازمانی و مشارکت اعضای هیئت‌علمی در مشارکت آن‌ها در فعالیت‌های فرهنگی، به‌عنوان هدف اصلی پژوهش تعیین شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع توصیفی و از نظر روش تحقیق پیمایشی است. جامعه آماری 365 نفر اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (دانشکده مدیریت- علوم اجتماعی و دانشکده علوم انسانی) می‌باشد که حجم نمونه بر اساس جدول کرجس و مورگان به 191 نفر رسیده است و با استفاده از پرسشنامه به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته است که بعد از تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده و از طریق آزمون کای‌اسکوئر و شدت ارتباط ضریب توافقی C، این فرضیه‌ها که بین که تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر اعضای هیئت‌علمی و مشارکت آن‌ها در فعالیت‌های فرهنگی دارد‌، به اثبات رسیده است. نتایج مقاله نشان می‌دهد بین تعهد عاطفی و تعهد مستمر اعضای هیئت‌علمی و مشارکت آن‌ها در فعالیت‌های فرهنگی رابطه خیلی قوی و بین تعهد هنجاری و مشارکت آنان در فعالیت‌های فرهنگی رابطه نسبتاً قوی وجود دارد.

لینک کمکی