دانلود فایل های word مقاله نقش مديران فرهنگي در حفظ و ارتقاء سرمايه اجتماعي مطالعه موردي: سازمان فرهنگي و هنري و شهرداري تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله نقش مديران فرهنگي در حفظ و ارتقاء سرمايه اجتماعي مطالعه موردي: سازمان فرهنگي و هنري و شهرداري تهران :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :17

مقاله حاضر که گزارشی است از یک مطالعه موردی در زمینه نقش مدیران فرهنگی در حفظ و ارتقاء سرمایهاجتماعی، ابتدا با بیان اهمیت مطالعه در زمینه سرمایه اجتماعی در سطح سازمان، به تعریف آن پرداخته و سپس عواملهفتگانه موثر بر سرمایه اجتماعی شامل اعتماد، تعهد و مسئولیت، همکاری های گروهی، مشارکت در تصمیم گیری ها،تعهد دینی، آگاه سازی و اطلاع رسانی و بسترسازی فرهنگی توسط مدیر ان تشریح می کند یافته های این پژوهش نشانمی دهد که بین ایجاد اعتماد متقابل، مشارکت در تصمیم گیری ها، ایجاد گروه های غیر رسمی و بسترسازی فرهنگیتوسط مدیران و ارتقاء سرمایه اجتماعی رابطه معنی دار وجود داشته و از سوی دیگر بین اطلاع رسانی و آگاه سازی،احساس مسئولیت و تعهد مدیران و تعهد دینی و پای بندی به ارزش های اخلاقی توسط مدیران و ارتقاء سرمایهاجتماعی همبستگی وجود ندارد.

لینک کمکی