دانلود فایل های word مقاله بررسي نقش فرهنگ سازماني در يادگيري سازماني و اشتراکگذاري دانش توسط دبيران دبيرستانهاي شهرستان ميانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي نقش فرهنگ سازماني در يادگيري سازماني و اشتراکگذاري دانش توسط دبيران دبيرستانهاي شهرستان ميانه :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :22

مقدمه و هدف پژوهش:هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر یادگیری سازمانی و اشتراک‌گذاری دانش توسط دبیران دبیرستان­های شهرستان میانه می­باشد و سؤال اصلی در این پژوهش این است که آیا فرهنگ سازمانی بر یادگیری سازمانی و اشتراک­گذاری دانش توسط دبیران دبیرستان­های شهرستان میانه مؤثر می­باشد؟ روش پژوهش:روش پژوهش کاربردی-توصیفی و از نوع همبستگی می­باشد. جامعه آماری پژوهش در سال 1393 شامل 411 نفر از دبیران بودند که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 200 نفر و از طریق نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده­ها از ضریب رگرسیون خطی و روش آنالیز واریانس (ANOVA)و آزمون فریدمن استفاده شده است. در این پژوهش برای دستیابی به اعتبار پرسشنامه­ها از روایی محتوایی استفاده گردید و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 801/0 به دست آمد. نتیجه­گیری و یافته‌ها: نتایج نشان می­دهد که فرهنگ سازمانی با ضریب 742/0 بر یادگیری سازمانی و با ضریب 799/0 بر اشتراک­گذاری دانش توسط دبیران دبیرستان­های شهرستان میانه تأثیر مثبتی دارد. بر اساس نتایج آزمون فریدمن بیشترین میزان تأثیر بر یادگیری سازمانی و اشتراک­گذاری دانش توسط دبیران به ترتیب رسالت، درگیر شدن در کار، انطباق­پذیری و سازگاری می­باشد. بنابراین دستاورد کلی پژوهش بر این نکته دلالت دارد که فرهنگ سازمانی تأثیر مهم و تعیین کننده­ای بر یادگیری سازمانی و اشتراک­گذاری دانش میان دبیران دارد و ضرورت توجه به نقش فرهنگ در سازمان­های دانشی را بیش از پیش نمایان می­سازد.بنابراین دستاورد کلی پژوهش بر این نکته دلالت دارد که فرهنگ سازمانی تأثیر مهم و تعیین کننده­ای بر یادگیری سازمانی و اشتراک­گذاری دانش میان دبیران دارد و ضرورت توجه به نقش فرهنگ در سازمان‌های دانشی را بیش از پیش نمایان می­سازد.

لینک کمکی