دانلود فایل های word مقاله بررسي تأثير مؤلفه هاي فرهنگي بر مدل برند شخصي مبتني بر شايستگي هاي فردي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي تأثير مؤلفه هاي فرهنگي بر مدل برند شخصي مبتني بر شايستگي هاي فردي :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :24

مقدمه و هدف پژوهش:برندسازی شخصی فرایندی است که توسط آن، افراد و تخصصشان مثل برندهای تجاری علامت‌گذاری می‌شوند. به عبارت دیگر منجر به یک احساس منحصر به‌ تشخیص به یاد ماندنی و ایده‌آل در صاحب برند می‌شود. از این رو شناخت این حوزه‌ها فرهنگی موثر برای حضور در فضاهای رقابتی با تنوع کارکردهای مدیریت و همچنین، چند منظوره شدن فعالیت‌ها تبدیل به یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه مهارت‌های فردی شده است. با چنین پیش زمینه‎ای، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مؤلفه‌های فرهنگی بر مدل برند شخصی مبتنی بر شایستگی‌های فردی می­باشد. روش پژوهش: داده­های گردآوری شده بر حسب نمونه، به تعداد 94 نفر از افراد صاحب برند کشور (ایران) در سال 1392، از طریق پرسشنامه­ محقق ساز، با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار Smart PLS تحلیل گشته و مدل نهایی ارائه گردید. پایایی این پرسش­نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.80 محاسبه شد و هم­چنین برای محاسبه روایی از روایی سازه استفاده شد که نتاج بیانگر روا بودن ابزار تحقیق بود. یافته‌ها: طبق یافته­های به‌دست آمده از ضریب استاندارد و آماره t، تمامی ابعاد مؤلفه فرهنگی موثر بر برند شخصی در سطح اطمینان 99% تأثیر مستقیم و معناداری دارند (آماره t خارج بازه 58/2 تا 58/2+ قرار گرفته و ضریب استاندارد مثبت می­باشد). نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاکی از برازش مناسب مدل مبنی بر تأثیر ابعاد مؤلفه‌ی فرهنگی، شامل؛ ارزش‌ها و باورها، الگوهای انگیزشی، سبک زندگی و تحمل ابهام بر برند شخصی مبتنی بر شایستگی‌های فردی در حوزه‌های دانش، مهارت و نگرش می­باشد.

لینک کمکی