دانلود فایل های word مقاله بررسي تأثير ارزش‌هاي فرهنگي بر ميزان نگهداري وجه نقد در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي تأثير ارزش‌هاي فرهنگي بر ميزان نگهداري وجه نقد در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :26

مقدمه و هدف پژوهش: هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ارزش­های فرهنگی و سطح نگهداری دارایی­های نقدی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. معیار ارزش­های فرهنگی در این پژوهش شاخص فاصله قدرت، شاخص اجتناب از عدم اطمینان نسبت به آینده، فردگرایی و مرد گرایی است. روش پژوهش: برای اندازه­گیری ارزش­های فرهنگی از پرسشنامه هوفستد (1991) و هم­چنین برای اندازه­گیری میزان دارایی­های نقدی نگهداری شده توسط شرکت­های بورس از دو مدل اوزکان و اوزکان (2004) و اوپلر و همکاران (1999) استفاده شده است. در این پژوهش، تعداد 92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره­ی زمانی 1387-1381 بررسی و جهت آزمون فرضیه­های پژوهش از مدل­های رگرسیونی حداقل مجذور‌ها معمولی و جهت مقایسه­ این مدل­ها از آماره ­ضریب تبیین و معیارهای آکائیک و شوارتز در نرم­افزار EViews استفاده شده است. یافته‌ها: یافته­های پژوهش نشان می­دهد که شاخص­های فاصله قدرت و اجتناب از عدم اطمینان نسبت به آینده با میزان نگهداری وجه نقد رابطه مثبت و ضعیف ولی شاخص­های فردگرایی و مرد گرایی با میزان نگهداری وجه نقد رابطه منفی و ضعیف دارند. از بین متغیرهای ارزش فرهنگی، شاخص فردگرایی در کنار متغیرهای کنترلی با توجه به معیارهای مقایسه، دارای بیش­ترین تأثیر بر روی میزان نگهداری وجه نقد است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می­دهد که شرکت­های دارای نسبت اهرمی و سایر دارایی­های نقدی جایگزین وجه نقد بیش­تر، میزان وجه نقد کمتر و بلعکس شرکت­های دارای توانایی ایجاد جریان­های نقد عملیاتی بیش­تر جهت تأمین مالی داخلی در مواقع نیاز، وجه نقد بیش­تری نگهداری می­کنند.

لینک کمکی