دانلود فایل های word مقاله ارزيابي موفقيت دوره‌هاي دانشگاه علمي کاربردي در ارتقاء آگاهي‌هاي عمومي شغلي از ديدگاه دانشجويان و اساتيد و مقايسه آنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله ارزيابي موفقيت دوره‌هاي دانشگاه علمي کاربردي در ارتقاء آگاهي‌هاي عمومي شغلي از ديدگاه دانشجويان و اساتيد و مقايسه آنان :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :24

مقدمه و هدف پژوهش: تحقیق حاضر با هدف اصلی این که آیا دوره‌های کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی در آموزش مهارت مؤفق بوده­اند یا نه صورت پذیرفت. روش پژوهش: دانشجویان و اساتید مراکز علمی کاربردی جنوب شهر تهران به عنوان جامعه آماری مدنظر قرار گرفت که مجموعاً 194 دانشجوی ترم آخر دوره کاردانی و 50 استاد به پرسشنامه‌های مربوطه پاسخ دادند. پرسشنامه‌ها هر کدام شامل 30 سؤال بود که روایی آن با اتخاذ نظر و اعمال دیدگاه کارشناسان جهت تصحیح و رفع اشکالات حاصل گردیده و پایایی آن نیز از طریق آزمون پایایی روش آلفای کرونباخ به اثبات رسیده بود. شاخص آگاهی‌های عمومی شغلی، مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت و تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آزمون تی صورت پذیرفته است. یافته‌ها: تحقیق نشان داد که از دیدگاه دانشجویان و اساتید، دانشگاه علمی- کاربردی درارتقاء آگاهی‌های عمومی شغلی، توفیقات آموزشی بالا نداشته اما ضعیف هم نبوده و در سطح متوسط عمل نموده است. نتیجه گیری: دانشگاه جامع علمی کاربردی، با بهره برداری از تحقیقاتی از این دست و به مدد دانش مدیریت برمبنای هدف، با جدیت بیشتری به امر مهارت آموزی مبادرت ورزد.

لینک کمکی