دانلود فایل های word مقاله ارزيابي عوامل موثر بر سياستگذاري رسان هاي در حوزه ارتباطات ميان فرهنگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله ارزيابي عوامل موثر بر سياستگذاري رسان هاي در حوزه ارتباطات ميان فرهنگي :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :24

. به طورکلی می توان سیاستگذاری رسانه ای را برنامه ریزی، طرح ریزی و اتخاذ تصمیماتی در جهت پیشبرد اهداف سازمانهای رسانه ای با توجه به تشکیلات و محیط و نیروی انسانی تعریف کرد. در فرایند اتخاذ تصمیمات افراد و گروه های مختلف با زمینه های اجتماعی، فرهنگی، ارزشی، اعتقادی، اقتصادی و سیاسی گوناگون دخالت دارند.در فرایند اتخاذ تصمی مها، مسأله تنوع علایق و منافع مطرح می شود. به این معنی که هر فرد یا گروه منافع خاص خود را دنبال می کند و متناسب با اهدافش از استراتژی های متفاوتی بهره می گیرد. این پژوهش از لحاظ هدف کار بردی و از نظر روش، پژوهش توصیفی (همبستگی ) می باشد . جامعه مورد پژوهش شامل کلیه کارشناسان، اساتید و متخصصان حوزه رسانه و فرهنگ است که از جامعه مذکور 86 نفر از خبرگان انتخاب و میزان تاثیرگذاری هر یک از مؤلفه های موثر بر سیاستگذاری رسانه ای در حوزه ارتباط ات میان فرهنگی مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج حاصل از آزمون مؤلفه های هشتگانه این پژوهش نشان می دهد که : مطابق نظر خبرگان عوامل فرهنگی خارجی دارای رتبه نخست تاثیرگذاری و عوامل اجتماعی خارجی دارای رتبه هشتم تاثیرگذاری بر سیاستگذاری رسانه ای در حوزه ارتباطات م یان فرهنگی است. در ضمن بر اساس یافت ههای پژوهش ذیل عوامل خارجی از جمله عوامل فرهنگی خارجی و سیاسی خارجی دارای اهمیت بیشتری نسبت به عوامل داخلی در سیاستگذاری رسانه ای در حوزه ارتباطات میان فرهنگی می باشند.

لینک کمکی